Chăm sóc khách hàng: 093.779.1357

Sọt Nhựa Vuông

Mã sản phẩm: 209 (Nhỏ) - 210 (Trung) - 211 (Lớn) - 212 (Đại) - 213 (Cồ)

Kích thước (mm): 275 x 275 x H 295 mm (Nhỏ)

                                 305 x 305 x H 370 mm (Trung)

                                 365 x 365 x H 405 mm (Lớn)

                                 370 x 370 x H 440 mm (Đại)

                                 410 x 410 x H 450 mm (Cồ)

Nguyên liệu: PP chính phẩm

Màu sắc: